Frågor och svar om ansökning till Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra

Frågor om ansökningsprocessen hänvisar vi till Utvecklingspedagogiks skolstödsenhet.

e-post: ansokan@up.se

Telefonnummer: 08-35 15 59, telefontid fredagar kl 09.00-15.00

Det vanligaste frågorna och svaren kan du läsa genom att klicka här: Vanliga frågor och svar om ansökan

 

Grundskolor i Bromma och Hägersten

Vårdnadshavare är alltid välkomna att anmäla intresse för skolplacering av sitt barn i Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra. Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar i länken nedan och som sänds per post till oss. En fullständig ansökan innehåller neuropsykiatrisk utredning samt pedagogiskt utlåtande. Vid ansökan till grundsärskola bifogas beslut om mottagande i grundsärskola.

Blankett

Ansökan skickas till adressen nedan:
Utvecklingspedagogik Sverige AB
Att: Ansökan
Box 418
191 24 Sollentuna

Lunaskolan har ett kösystem som vi är skyldiga att följa enligt lag. När din fullständiga ansökan kommit in till oss placeras ditt barn i vårt kösystem och bekräftelse på mottagen ansökan skickas till er mejl. Inför en eventuell skolplacering vid Lunaskolan bjuds vårdnadshavare in till ett möte där de intervjuas angående barnets aktuella situation – både hem- och skolsituation. Intervjun sammanställs och lämnas till utbildningsförvaltningen och Lunaskolans pedagoger. Detta ger pedagogerna en god grund att stå på när de upprättar åtgärdsprogram och planerar för barnets skolgång.

Så här fungerar vårt kösystem: När fler elever söker till någon av våra grund- eller grundsärskolor än vad det finns platser, styrs urvalet dels av syskonförtur, dels av kötid. Från höstterminen 2017 tillämpar vi urvalsgrunden verksamhetsmässigt samband vilket innebär att elever som redan går vid någon av Utvecklingspedagogiks skolenheter beviljas förtur om de behöver byta till någon av våra andra skolor. I praktiken innebär dessa urvalsprinciper att elever som byter från någon annan av våra skolenheter erbjuds skolplacering först. Därefter erbjuds plats till sökande som har syskon på den aktuella skolenheten och resterande platser erbjuds till de elever som har stått längst tid i kö till skolenheten. Vi tar alltid hänsyn till elevens bästa och diskuterar skol- och grupplacering med vårdnadshavarna inför att ett barn börjar hos oss.

Lunagymnasiet

Du söker till Lunaskolans gymnasium via gymnasieintagningens sida. Eftersom alla som söker till oss är i behov av särskilt stöd sker antagningen i samråd med oss på Lunaskolan och gymnasieantagningen. För mer information kontakta Lunagymnasiets rektor:

Rektor Linus Bark 08 656 27 49      linus.bark@up.se

Läs mer om Lunagymnasiet på:
http://www.gymnasieguiden.se/gymnasium/lunaskolan-ostra-gymnasium

Luna Ungdomsboende

De elever som går eller eventuellt kommer att gå på Lunagymnasiet och som dessutom anser vårt ungdomsboende vara intressant ansöker om en plats genom att kontakta Henrik Porsvald som handhar placeringen tillsammans med elevens hemkommun, samt LSS-handläggare.
Henrik Porsvald, föreståndare Tel. 08-585 096 37, E-post: henrik.porsvald@up.se

Luna Fritid (korttidstillsyn)

Om du är intresserad av Luna Fritid så ansöker du om korttidstillsyn hos ansvarig Lss-handläggare i din stadsdel eller hos din hemkommun. Om du behöver hjälp med din ansökan eller om du har frågor om verksamheten så kontaktar du Lss-ansvarig för Luna Bromma: Sofie Lolaks: 08-656 27 64, sofie.lolaks@up.se eller Lss-ansvarig för Luna Södra: Josephine Drottz: 08 – 656 27 82

Om ditt barn redan går på Luna Fritid och du behöver komma i kontakt med verksamheten kontaktar du Luna Brommas verksamhetschef Sofie Lolaks: 08-656 27 64, sofie.lolaks@up.se eller Lunaskolan Södras verksamhetschef Josephine Drottz: 08 – 656 27 82