Lunaskolans grund- och grundsärskola startades hösten 2004. Vi är en fristående grund- och grundsärskola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Undervisningsgrupperna är små och personaltätheten hög. Undervisningen följer den nationella läroplanen, Lgr 11. Klasserna är indelade utifrån kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga. Vi arbetar med ett helhetstänk kring varje elev – där elevens individuella behov är i centrum. I