Lunaskolan ska vara en trivsam miljö där eleverna känner glädje, trygghet och inspiration. Vi arbetar med mindre undervisningsgrupper och ett helhetstänk kring varje elev där deras individuella behov är i centrum. Lokalerna på Lunaskolan är personligt inredda för att skapa en skolmiljö som bidrar till ökad studiemotivation och trivsel. På Lunaskolan är det viktigt att de vuxna uppmuntrar eleverna och är tydliga, samt hjälper eleverna att utveckla sina svaga sidor och stärka deras självförtroende. Vi vill att alla elever ska känna trygghet med Lunaskolans personal.

Tydlighet och struktur

Vi på Lunaskolan tycker att alla barn har rätt till undervisning som präglas av lust och skapar nyfikenhet och motivation. En miljö för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd måste vara mer strukturerad och tydlig än vad en traditionell skola behöver vara. För att miljön skall fungera är det en kombination av fysisk organisation, scheman, individuella arbetssystem, visuell struktur, rutiner och undervisningsmetoder som måste stämma. I Lunaskolans organisation finns stora kunskaper kring olika arbetssätt för att skapa en miljö som både är funktionell och trivsam. Vi arbetar med:

Tydligt strukturerade skollokaler
Visuella scheman och instruktioner som är individuellt utformade
Mycket tydliga rutiner
Belönings- och förstärkningsystem

Elevinflytande

Elevinflytande är ett viktigt moment i Lunaskolan för att undervisningen ska kännas motiverande och utvecklande. Vi vill att skolans elever skall känna att deras tankar och idéer är viktiga och att det finns elevinflytande. Vi arbetar med att ge eleverna tid att vara med och hitta lösningar på problem samt känna ansvar, arbeta demokratiskt och ta beslut. Detta sker exempelvis genom gruppmöten där elever och vuxna tar upp frågor kring skolmiljön samt att eleverna, efter mognad och förmåga, får utvärdera sina och andras arbeten och delta i planeringen av skolarbetet.