Undervisningen  vid Lunaskolans grundskolor följer den nationella läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Lunaskolan arbetar med små undervisningsgrupper om 4-8 elever som är indelade utifrån elevernas kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga. Vi arbetar för att sätta varje elev i centrum. Detta innebär att vi satsar på individanpassad undervisning där alla får den undervisning de behöver. Vi arbetar även med en förberedd miljö, konkret och praktiskt skolmaterial samt med social träning – både på individnivå och ur ett samhällsperspektiv.

Individuella utvecklingsplaner

Samverkan mellan Lunaskolan och vårdnadshavare är även en viktig del av vår verksamhet. Vi vill att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i sina barns utveckling och skolgång. Detta sker till exempel genom att vi i samverkan med varje elev och dess vårdnadshavare skapar individuella studie- och utvecklingsplaner som utgår från elevens unika önskemål, förutsättningar och behov.

Verklighetsbaserad undervisning

Lunaskolans undervisning är TEACCH-inspirerad. Det innebär att undervisningen präglas av en verklighetsanknuten pedagogik där teoretiska ämnen alltid sätts in i ett, för eleven, förståeligt sammanhang. Eleverna får tillgång till konkreta, praktiska och abstrakta arbetssätt under hela sin skolgång på Lunaskolan. Vi tror på, och använder oss av alla sätt att lära – höra, göra, pröva och se. Bildstöd, förberedande pedagogik, en tydlig struktur, stöd vid förflyttningar och styrda aktiviteter är exempel på insatser vi genomför. Vi arbetar även med verklighetsanknutna uppgifter och laborativt material i skolans alla ämnen för att öka kreativiteten och förståelsen i lärandeprocessen. Vi diskuterar uppgifter med verklighetsbaserad problemlösning med koppling till elevernas vardag samt använder oss av studiebesök och skapande uppgifter i de teoretiska ämnena för att lära ut.